Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti MALCOM CZ s.r.o.,

se sídlem Mostníkovská 304/1, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, IČO: 017 45 841, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 211276,

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.eshop.malcomcz.eu/

  1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1. MALCOM CZ s.r.o.
sídlo: Mostníkovská 304/1, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun (dále jen „adresa sídla“)
provozovna Jiráskovo předměstí 2247, 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen „provozovna“ a/nebo „prodejna“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 211276, 
IČO: 017 45 841
DIČ: CZ017 45 841, 
Telefon: +420 778 037 701 
E-mail: matousek@malcomcz.eu

 

  1. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti MALCOM CZ s.r.o., se sídlem Mostníkovská 304/1, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, IČO: 017 45 841, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 211276 (dále jen „MALCOM CZ“nebo „my“ nebo „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), v části A (Obchodní podmínky pro spotřebitele) uzavírané mezi MALCOM CZ a člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (dále jen „spotřebitel“) a v části B (Obchodní podmínky pro podnikatele) uzavírané mezi MALCOM CZ a podnikatelem (dále jen „podnikatel“) (spotřebitel a/nebo podnikatel dále také jen „zákazník“nebo „vy“ nebo „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu MALCOM CZ na adrese https://www.eshop.malcomcz.eu/.

2.2. Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.eshop.malcomcz.eu/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.3. Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Za osobu podnikatele považujeme též spotřebitele, který v objednávkovém formuláři vyplní údaj IČO; a obce.

2.4. Za spotřebitele je považován každý člověk (fyzická osoba), která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem.

2.5. Odesláním objednávky nebo jiné poptávky (tlačítko „Odeslat objednávku”) potvrzujete, že jste se seznámil s VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

3. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

3.2. Všechny fotografie i videa na webové stránce MALCOM CZ mají pouze ilustrační charakter. 

3.3. Námi nabízené zboží a služby na webové stránce internetového obchodu MALCOM CZ a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží nebo služby. Ceny těchto zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

3.4. Konkrétní podmínky různých platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány na adrese https://www.eshop.malcomcz.eu/.

3.5. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě vyjma možnosti rezervovat na prodejně. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit, nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v článku 4 těchto VOP.

3.6. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v sekci A těchto VOP pro spotřebitele a v sekci B pro podnikatele, anebo v reklamačním řádu MALCOM CZ. 

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, REZERVACE ZBOŽÍ NA PRODEJNĚ

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a MALCOM CZ není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Pro zaslání návrhu na uzavření kupní smlouvy vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, zvolí požadovaný způsob doručení objednávaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto Všeobecné obchodní podmínky a četl Zásady zpracování osobních údajů společnosti MALCOM CZ s.r.o. 

4.5. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat Objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Pokud bude při zpracování objednávky ze strany MALCOM CZ zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí. 

4.6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je vyjma výběru možnosti rezervace zboží na prodejně uzavřena až po akceptaci objednávky prodávajícím. Akceptaci objednávky provede prodávající zpravidla do 1 pracovního dne.

4.8. V případě volby rezervace zboží na prodejně se nejedná o uzavření kupní smlouvy. Zboží Vám bude rezervováno na prodejně MALCOM CZ po dobu 3 pracovních dnů. K samotnému uzavření kupní smlouvy dojde až v naší prodejně.   

4.9. Kupní smlouvou se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží. 

4.10. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

5.1. Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH.

5.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit následujícími způsoby:

5.2.1. v hotovosti při uzavření kupní smlouvy u nás na prodejně (rezervace zboží na prodejně);

5.2.2 bezhotovostně převodem na účet MALCOM CZ;

5.2.3. on-line platbou;

5.2.4. dobírkou prostřednictvím přepravce

5.3. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit MALCOM CZ také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.4. V případě platby v hotovosti nebo kartou na naší prodejně (rezervace zboží na prodejně) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před převzetím zboží, a to do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet MALCOM CZ.

5.6. Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

5.7. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován.

5.8. MALCOM CZ a zákazník si tímto sjednávají, že faktury budou zaslány elektronicky na elektronickou adresu zákazníka.

5.9. Je-li u zboží uvedena dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není pro MALCOM CZ závazná. 

6. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

6.1. Pro zákazníky si MALCOM CZ vyhrazuje vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které má MALCOM CZ vůči zákazníkovi. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně pro případ poškození na hodnotu nového zboží. 

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

7.1. Zákazníkovi je zboží předáno v naší provozovně (v případě rezervace zboží na prodejně a uzavření kupní smlouvy na prodejně), anebo je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu v České republice. 

7.2. Při přepravě zboží zákazníkovi je námi zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.

7.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.4. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu. 

7.6. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle reklamačního řádu MALCOM CZ a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

 

A. Obchodní podmínky pro spotřebitele

 

I. ROZSAH POUŽITÍ TÉTO ČÁSTI OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

a. Vyjma ostatního textu těchto VOP se na smlouvy uzavřené mezi MALCOM CZ a spotřebitelem použije též tato část VOP.

 

II. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

a. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

b. Nejedná-li se o případ uvedený v sekci A čl. II. Odst. a VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího – Jiráskovo předměstí 2247, 377 01 Jindřichův Hradec či na adresu elektronické pošty prodávajícího suba@malcomcz.eu.

c. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. II odst. b VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

d. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. II odst. b VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

e. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

f. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

g. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

h. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 

 

III. Práva z vadného plnění

a. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

b. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

c. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

d. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

e. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

f. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

g. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

h. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

i. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

j. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

k. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

l. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Jiráskovo předměstí 2247, 377 01 Jindřichův Hradec telefonicky na čísle + 420 704 608 299 či elektronickou poštou na adrese suba@malcomcz.eu.

m. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

n. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v tomto článku VOP, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

o. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

a. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

b. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy suba@malcomcz.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

c. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

d. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

B. Obchodní podmínky pro podnikatele

 

I. ROZSAH POUŽITÍ TÉTO ČÁSTI OBCHODNÍCH PODMÍNEK

a. Vyjma ostatního textu těchto VOP se na smlouvy uzavřené mezi MALCOM CZ a podnikatelem použije též tato část VOP.

II. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

a. Zákazníci mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. 

b. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále    můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

c. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

d. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací             podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a      zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek. Zákazník není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u dárků.

III. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

 

a. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

b. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží je upraveno v reklamačním řádu MALCOM CZ.

c. Kupující, není-li uvedeno jinak poskytuje záruku za jakost zboží v délce trvání 12 měsíců nebo v rozsahu 1.000 motohodin, podle toho, co nastane dříve, počet motohodin v případě, že zboží má počítadlo motohodin. V případě Zboží, které je náhradním dílem, tedy není samostatně funkční, poskytuje prodávající záruku za jakost v délce trvání 6 měsíců, to neplatí u opotřebitelných dílů. Na opotřebitelné díly není poskytována záruka.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení, jakož i cookies jsou upravena v Zásadách zpracování osobních údajů a Nastavení souborů cookies. 

8. 2. Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit. 

8.3. Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně oprávněných zájmů společnosti MALCOM CZ).

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

9. 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Smluvním jazykem je český jazyk.

9. 2. Smluvní strany si sjednávají, že k řešení případných sporů z této smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle sídla MALCOM CZ. 

9. 3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9. 4. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

9. 5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

9. 6. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k objednávky zákazníkem.